سخن روز

سنگ غصبی در خانه، گرو ویرانی آن خانه خواهد بود.(وسائل الشیعه/ج25/ص386)

۹۵/۰۵/۱۳ ۰۳:۱۶
كد خبر: 120
معرفی شهرستان فلاورجان

معرفی شهرستان فلاورجان مشابهت در عواملی مانند آب و خاک مشترک، شرایط آب و هوایی یکسان، جریان زاینده رود و وفور آب، دسترسی آسان و غیره، سبب می گردد که تاریخ سرزمین ...

معرفی شهرستان فلاورجان
مشابهت در عواملی مانند آب و خاک مشترک، شرایط آب و هوایی یکسان، جریان زاینده رود و وفور آب، دسترسی آسان و
غیره، سبب می گردد که تاریخ سرزمین های مجاور زاینده رود با تاریخ، فرهنگ و تمدن، شهر اصفهان عجین باشد و حتی در
دوره هایی هر چند کوتاه رونق بعضی از شهرها مانند شهر فیروزان )قرن هفتم هـ .ق( در ۵۳ کیلومتری شهر اصفهان و در
محل روستای سهرو فیروزان کنونی، برابری و حتی بیشتر باشد.
در مطالعه کتب تاریخی و سفرنامه ها شواهدی مبنی بر حضور دانشمندان و سفرنامه نویسان بزرگ به این سرزمین هستیم
مانند کتاب مسالک و ممالک اصطخری )قرن چهارم هـ .ق( ابن حوقل قرن )چهارم هـ.ق( همچنین مقدسی )قرن چهارم هـ
.ق( از این سرزمین دیدار کردند و آن را سرزمینی آباد و پر از نعمت معرفی می کردند. در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم ه.ق
این سرزمین یکی از کانون های مهم جمعیت، ثروت و مهد علم بوده است و پذیرای بسیاری طالب علم و سفرنامه نویسان
بوده است بطوری که عمده و شاخص بناهای تاریخی شهرستان مانند مسجد تاریخی اشترجان بقعه پیربکران بقایای شهر
تاریخی فیروزان، مسجد و مقبرۀ بابا محمود پل تاریخی بابا محمود و غیره، متعلق به این دوره، گویای این ادعا می باشد.
این شهرستان با مساحت ۵۱۳ کیلومتر حدود غرب استان و قسمت میانی دشت زاینده رود قرار گرفته است و از شرق به
اصفهان )مرکز استان( و فاصلۀ شهر فلاورجان  مرکز شهرستان تا مرکز شهر اصفهان، حدود ۱۱ کیلومتر است از نظر
پراکندگی ارتفاعات در ضلع جنوبی آن، کوه های گاو پیسه با جهت شمال غربی – جنوب شرقی با مرتفع ترین قلۀ ۱۱۱۳ متر
کشیده شده است. کوه های ایرانکوه که مرتفع ترین ارتفاعات شهرستان است با حداکثر ارتفاعات ۱۱۱۱ متر، ضلع شرقی
شهرستان را در بر گرفته است و در قسمت میانی شهرستان بیرون زدگی های سنگی معروف به کوه اجگرد با ارتفاع ۱۳۱۵
متر وجود دارد. به جزء ارتفاعات نامبرده بیشتر سطح شهرستان را دشت آبرفتی با ارتفاع متوسط ۱۵۳۱ متر پوشانده است.
بر اساس تقسیمات کشور، این شهرستان از دو بخش: بخش مرکزی و بخش پیربکران و ۷ شهر به نامهای فلاورجان ،
قهدریجان، کلیشاد و سودرجان، ابریشم، پیربکران ، ایمان شهر و بهاران و ۷ دهستان به نام های اشترجان، ابریشم، زازران،
گلستان، گرکن شمالی و سهروفیروزان تشکیل شده است.
جمعیت این شهرستان بر اساس آخرین آمار ۱۱۱۱۵۱ نفر بوده است.
رودخانۀ زاینده رود از سمت جنوب غربی وارد شهرستان شده و طی مسیری حدود ۱۳ کیلومتر از سمت شمال شرقی خارج
می شود. این جریان با عبور خود؛ باعث تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و رونق و تنوع تولید محصوالت کشاورزی در
شهرستان شده است و عالوه بر آن نقش بسزایی در ایجاد بیشه زارها و مناظر زیبای ساحل رودخانه و تبدیل آب و هوای
شهرستان دارد.
از نظر آب و هوایی ، شهرستان دارای آب و هوای نیمه بیابانی، با تابستان های گرم و زمستان های نیمه سرد می باشد.
باالترین رقم حداکثر مطلق درجه حرارت طی دورۀ ۱۱ ساله )۱۵۵۳-۱۵۳۵ )۱۱ +درجه سانتیگراد و کمترین رقم حداقل
مطلق طی این مدت ۳/۱۱ -درجه سانتیگراد بوده است. متوسط حداکثر در این مدت۷/۱۱ +درجه سانتیگراد و در متوسط
حداقل درجه حرارت طی این مدت ۱/۵ +درجه سانتیگراد و معدل متوسط سالیانه درجه حرارت در این مدت ۱/۱۱ +درجه
سانتیگراد است. متوسط آمار ۱۱ ساله، بارندگی ۱/۱۱۱ میلیمتر بوده است که حداکثر آن مربوط به فصل زمستان و اوایل بهار
می باشد. حداکثر رطوبت نسبی بیشتر مربوط به ماه های خرداد؛ تیر و مرداد می باشد.
عبور رودخانۀ زاینده رود به طول ۱۳ کیلومتر از شهرستان فلاورجان  و ایجاد بیشه ها تفرجگاه ها در ساحل رودخانه از نقطه
ورودی در بخش گرکن شمالی در سهروفیروزان، پیربکران، جوچی، اجگرد، خیرآباد، فلاورجان ، گارماسه، هویه، موسیان،
کرسگان و غیره در طول سال، صدها هزار نفر را پذیرا می باشد. دهکدۀ ساحلی در دست ساخت در شهر پیربکران مجموعۀ
ساحلی در دست احداث جنب پل بابامحمود، پارک ساحلی شهر فلاورجان  و کلیشاد، مکان هایی هستند که در آینده استفادۀ
هر چه بیشتر از طبیعت ساحل زاینده رود و همچنین سایر خدمات جنبی آنرا به مردم نوید می دهند.
کوههای پراکنده در سطح شهرستان
کوههای ایرانکوه در ضلع شرقی شهرستان با ارتفاع بیش از ۱۱۱۱ متر و همچنین کوههای اشترجان در جنوب با ارتفاع بیش
از ۱۱۱۱ متر و کوههای اجگرد با ارتفاع بیش از ۱۳۱۱ متر که در آنها پدیده هایی همچون چشمه های فصل بهار، غار، معدن
سرب و آهک، گونه های گیاهان مرتعی و دارویی و غیره وجود دارد. این کوهها مکانی مناسب برای استفاده و توسعۀ ورزش
کوهنوردی و پر کردن اوقات فراغت جوانان، مطالعات علمی و غیره در سطح شهرستان است.
وجه تسمیه
شهر فلاورجان  در گذشته ورگان نامیده می شده است که »ور« به معنی کنار و پیرامون و »گان« به معنی مکان، و ورگان به
معنی سرزمینی در کنار رودخانۀ زاینده رود محسوب می شده است. پس از ورود مسلمانان به ورگان، آن را معرب کرده و
فلاورجان  خوانده اند. این واژه از دو پارۀ »فال« که جمع فالک که به معنی دشت پهناور است و »ورجان«، که معرب ورگان
است و فلاورجان ، یعنی دشت ورجان. بعضی محققین عقیده دارند تا اواخر دورۀ ساسانی این ناحیه، ورگان نامیده می شده که
با ورود اعراب به آن، عربی شده و فلاورجان  خوانده شده است.
مردم شناسی
جمعیت این شهرستان در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۵۷۳ ه.ش، ۱۱۱۱۷ نفر بوده است. مردم این شهرستان،
مسلمان و پیرو مذهب شیعۀ اثنی عشری، سخت کوش، میهن دوست و مهمان نواز هستند.
برج کبوتر چهل برج
در دهکده ی کل، مجاور پالرتگان، برج کبوتر شگفت انگیزی قرار دارد که به چهل برج شهرت یافته است. در ازای آن ۱۱ متر
و پهنای آن ۳ متر و ارتفاع آن ۱۱ متر می باشد. مسجد جامع اشترجان: اساس این مسجد مربوط به دوران سلجوقی است و
در سال ۷۱۵ هجری بازسازی شده است.این مسجد در شهر ایمانشهر بخش اشترجان واقع شده است و دارای کاشی کاری
، مقرنس کاری و کتیبه های بسیار زیبا می باشد. همچنین دیگر جاذبۀ فوق العاده این مسجد مناره های سردر شمالی آن
است که مانند مناره های بنای منارجنبان اصفهان متحرک هستند. در درون محوطۀ زیر گنبد نیز سنگابی قرار دارد که به خط
نستعلیق برجسته بر روی آن نوشته شده است. بقعۀ پیربکران: این بنا که آثار بسیار زیبای اوایل قرن هشتم هجری است،
دارای تزئینات بسیار نفیس گچبری می باشد که آن را در زمرۀ معدود بناهای شاخص این دوران قرار داده است.
پل ورگان )فلاورجان (
به طول ۱۱۱ متر و عرض ۱۱/۷ متر با ۱۱ دهنه که بنای آن مربوط به دوران صفویه است و بیش از ۱ قرن قدمت دارد.
برج بزرگ چهار برج
به عنوان بزرگترین تک برج در کشور )در سه طبقه( واقع در روستای چهار برج با معماری زیبا و ارتفاع ۱۱ متر قطر ۱۱×۱۱
متر با قدمت بیش از یک قرن و نیز مجموعه برجهای منحصر به فرد روستای کلسیان معروف به چهل برج.
استراخاتون
در شهر پیربکران، بنای کهن گورستان و کنیسه ی یعقوب )سارح بت آش( قرار دارد که زیارتگاه یهودیان ایران است و همه
ساله در ابتدای مهرماه مراسم ویژه ی مذهبی در آن اجرا می گردد. در سال ۱۵۱۱ خورشیدی، هنگام بازسازی سقف کنیسه،
سنگ نوشته ای به خط عبری برجسته پیدا شد که تاریخ نگارش و نصب آن ابتدای سده ی دوم میالدی است.
از دیگر جاذبه های تاریخی شهرستان فلاورجان  می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
-خانه مویدی زفره
– مسجد و آرامگاه بابا محمود در سهروفیرزوان
– برجهای کبوتر چند قلوی اجگرد و سهلوان

vاخبار مرتبط

ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط طرح کرامت،شهرستان فلاورجان ،قرارگاه طرح کرامت بسیج رسانه شهرستان فلاورجان در وب سايت منتشر خواهد شد
پيام هايي که حاوي تهمت يا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پيام هايي که به غير از زبان فارسي يا غير مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد


 
 
قبلي
1 از 6
بعدي
 
 
تصوير برگزيده
 
 
آخرين اخبار